بررسي تاثير ارتباطات، اعتماد و کيفيت خدمات بر قصد خريد مجدد (مطالعه موردي: بيمه معلم و بيمه ايران شهرستان صحنه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير ارتباطات، اعتماد و کيفيت خدمات بر قصد خريد مجدد (مطالعه موردي: بيمه معلم و بيمه ايران شهرستان صحنه) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی تاثیر ارتباطات، اعتماد و کیفیت خدمات برند بر قصد خرید مجدد در بیمه معلم و بیمه ایران مطالعه موردی شهرستان صحنه که قلمرو زمانی از بهمن ماه 1393 تا تیر ماه سال 1394 می پردازد. در این پژوهش تاثیرعواملی از قبیل ارتباطات برند، کیفیت خدمات برند، اعتماد برند، وفاداری به برند، برقصد خرید مجدد مورد آزمون قرار می گیرد. برندها در بازار مشتریان اهمیت خاصی دارند. زیرا آنها واسطه بین مشتریان و شرکت هستند مشتریان گاهی به برند خاصی اعتماد کرده و وفادار می مانند که منجر به قصد خرید مجدد می گردد. روش انجام پژوهش میدانی و از نوع پیمایشی بوده است. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است پرسشنامه مورد استفاده مشتمل بر 42 سوال با طیف پنج گزینه ای لیکرت روایی و پایایی پرسشنامه قبل از توزیع مورد آزمون قرار گرفت. روش نمونه گیریسهمیه ای و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران محاصبه گردیده است. از 350 پرسشنامه توزیع شده تعداد 187 پرسشنامه مربوط به بیمه معلم و 163 پرسشنامه مربوط به بیمه ایران بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزارamos و spssبرای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و معادلات ساختاری استفاده شده است. با توجه به نتایجبدست آمده از چهار فرضیه یک فرضیه پژوهش رد و سه فرضیه پژوهش دیگر تایید شد، و با توجه به نتایج بدست آمده به منظور رفع مشکلات و بهبود وضعیت موجود پیشنهاداتی ارائه گردید.

لینک کمکی