بررسي تاثير استاندارد حسابداري 82 بر سرمايه گذاري شرکتهاي بيمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير استاندارد حسابداري 82 بر سرمايه گذاري شرکتهاي بيمه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

این مقاله درصدد بررسي تاثير استاندارد حسابداري 82 بر سرمايه گذاري شرکتهاي بيمه میباشد .میزان منابع مجاز سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه براساس آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه)آیین نامه شماره 06 شورایعالی بیمه ( تعیین میگردد . شرکتهای بیمه بهمنظور استفاده بهینه از منابع و ایجاد درآمدهای غیر عملیاتی ، مطابق با آیین نامه مذکور سرمایه گذاری می نمایند . به استناد ماده یک این آییننامه منابع مجاز سرمایه گذاریعبارتست از حقوق صاحبان سهام +ذخایر فنی سهم نگهداری شرکت + سایر منابع .در این مقاله ، با بررسی و تطبیق انجام شده بین ذخایر فنی طبق استاندارد شماره 82 و آیین نامهشماره 82 شورایعالی بیمه )آیین نامه نحوه محاسبه ذخایر فنی (منابع سرمایه گذاری براساس هر دو روش تعیین گردیده و نظر به اینکه عملا ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی وذخیره برگشت حق بیمه مورد پذیرش استاندارد 82 نمی باشد ، میزان منابع سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه تحت تاثیر قرار می گیرد.

لینک کمکی