بررسي تاثير استراتژيهاي بازاريابيبر صادرات بنگاه هاي زود بازده اقتصادي (مورد مطالعه - شرکتهاي توليد کننده مواد غذايي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير استراتژيهاي بازاريابيبر صادرات بنگاه هاي زود بازده اقتصادي (مورد مطالعه - شرکتهاي توليد کننده مواد غذايي) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه حضور در عرصه اقتصاد جهانی برای تولید کنندگان و شرکتهای تجاری با چالشهای جدیدی مواجه است. وجود تعداد زیاد عرضهکنندگان و رقابت فشرده آنها و افزایش انتظارات مصرفکنندگان برای ارائه کیفیت بهتر و خدماترسانی سریعتر، فشارهای زیادی را بر تولیدکنندگان وارد کرده است. براین اساس هدف از ارائه این پژوهش شناسایی استراتژیهای بازاریابی بر صادرات بنگاههای زود بازده اقتصادی است. دراین تحقیق از مدل (لینونیدس و همکاران، 2002 ) استفادهشده است. برای جمعآوری دادهها، از پرسشنامه استفاده شده و جامعه آماری (تعداد 160 نفر از کارکنان و مدیران شرکت های تولیدکننده مواد غذایی استان کرمانشاه)می باشد. پژوهش از نظر اجرا روش توصیفی- پیمایشی میباشد و از نظر هدف کاربردی می باشد. برای آزمون فرضیهها از روش تحلیل مسیر درقالب نرم افزاز آموس استفاده شدهاست. نتایج حاصل ازتحقیق تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای مذکور را بر عملکرد صادرات نشان میدهد که از این بین متغیر سطح استراتژیهای بازاریابی بیشترین تأثیر و متغیر وضعیت ویژگیهای مدیریتی کمترین تأثیر را بر روی متغیر عملکرد صادرات دارد.

لینک کمکی