بررسي تاثير اندازه شرکت بر چسبندگي هزينهها: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير اندازه شرکت بر چسبندگي هزينهها: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

فرض بنیادی در حسابداری بهای تمامشده و مدیریت این است که رفتار هزینهها برای افزایش و کاهش حجم فعالیت متقارن است. اما، پژوهشهای اخیر بیانگر این است که هزینهها رفتار نامتقارن دارند، یعنی میزان افزایش هزینهها به هنگام افزایش فروش، بیشتر ازمیزان کاهش هزینهها به هنگام همان میزان کاهش فروش است. از آنجا که، شرکتهایی با اندازه متفاوت محدودیتهای تامین مالی، میزان سرمایه گذاری در داراییها، هزینههای تعدیل حذف منابع در تعهد متفاوتی نسبت به هم دارند. بنابراین، اندازه شرکتها یکی از مواردی که میتواند بر چسبندگی هزینهها تأثیرگذار باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر اندازه شرکتها بر چسبندگیهزینهها در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دو سطح بهای تمامشده کالای فروش رفته و هزینههای اداری، عمومی و فروش طی سالهای 1382 تا 1392 میباشد. همچنین، در این پژوهش اندازه شرکتها به دو گروه شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک و متوسط تقسیم شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چسبندگی هزینهها در شرکتهایی با اندازه بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک و متوسط بیشتر است. به طور کلی، نتایج پژوهش بیانگر این است که اندازه شرکتها نقش مهمی در چگونگی رفتار هزینهها ایفا میکند

لینک کمکی