بررسي تاثير بودجه ريزي عملياتي بر عملکرد مالي شهرداريها مطالعه موردي: شهرداريهاي غرب استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير بودجه ريزي عملياتي بر عملکرد مالي شهرداريها مطالعه موردي: شهرداريهاي غرب استان مازندران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی بررسی تاثیر بودجه ریزی عملیاتی بر عملکرد مالی شهرداریهای غرب استان مازندران می باشد. این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوعتوصیفی و از گروه پیمایشی، همبستگی می باشد. از پرسشنامه استاندارد بودجه ریزی عملیاتی )محورهای: عوامل محیطی، عوامل ساختاری و عوامل انسانی( و عملکرد مالی )انگیزش سازمانی، مدیریت منابع، عملکرد ورضایتمندی ذینفعان( استفاده شده است. تحلیل داده ها با روش کلموگروف اسمیرنوف، آزمون رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اعضاء شواری شهرها و شهردار و معاونین اداری، مالی وعمرانی که در مجموع شهرداریهای مازندران برابر با 864 نفر میباشند که به روش نمونه گیری طبقه ای 09 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاکی از آنست که بودجه ریزی عملیاتی بر عملکرد مالی شهرداری های استان مازندران تاثیرگذار است. همچنین، عوامل محیطی؛ عوامل ساختاری و عوامل انسانی بر عملکرد مالی شهرداریهای استان مازندران تاثیرگذار بوده اند

لینک کمکی