بررسي تاثير پياده سازي استراتژي هاي مديريت دانش بر استراتژيهاي سازماني مطالعه موردي:شرکت هاي دانش بنيان واقع در پارک علم و فن آوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير پياده سازي استراتژي هاي مديريت دانش بر استراتژيهاي سازماني مطالعه موردي:شرکت هاي دانش بنيان واقع در پارک علم و فن آوري :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از دانش و سرمایه های وابسته به آن به عنوان یک مزیت رقابتی مهم در سازمانها به حساب میآید. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر پیاده سازی استراتژیهای مدیریت دانش بر استراتژیهای سازمانی میباشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی میباشد و از نوع هدف تحقیق حاضر از زمره تحقیقات کاربردی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارکنان فعال در شرکتهای دانش بنیان پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران میباشد. حجم جامعه تحقیقاتی برابر با 209 نفر میباشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه انتخابی برابر با 136 نفر در نظر گرفتهشده بود که محقق از روش نمونه گیری تصادفی خوشهای برای انتخاب نمونه در پژوهش حاضر استفاده کرده است. برای جمع آوری دادهها محقق از پرسشنامه استاندارد که روایی آن مورد تایید جمعی از خبرگان استراتژی و مدیریت دانش قرار گرفته است. پایایی این پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ مورد تایید واقع شده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده در پژوهش حاضر محقق از رویکرد حداقل مربعات جزئی معادلات ساختاری استفاده کرده است. نتایج گویای این است که پیاده سازی استراتژیهای مدیریت دانش بر استراتژیهای سازمانی اثرگذار است. در واقع جذب و تسهیم و هم چنین ذخیره دانش بر استراتژیهای سازمانی تاثیر قابل ملاحظه ای دارند

لینک کمکی