بررسي تاثير حاکميت شرکتي بر ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير حاکميت شرکتي بر ساختار سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در این تحقیق، رابطه حاکمیت شرکتی با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. دوره زمانی تحقیق، سال 1386 تا سال 1391 را شامل می شود. داده هایی که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، مربوط به 58 شرکت ازشرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره توسط نرم افزار Eviewsانجام شد. متغیر وابسته تحقیق، ساختار سرمایه می باشد. متغیرهای مربوط به حاکمیت شرکتی شامل اندازه و ترکیب هیأت مدیره و متغیرهای کنترلی در این تحقیق شامل اندازه شرکت و سودآوری می باشد.نتایج پژوهش نشان می دهدکه متغیر کنترلی سودآوری به طور معناداری رابطه منفی با ساختار سرمایه دارد. این رابطه منفی مطابق با نظریه سلسله مراتبی می باشد. بدین صورت که شرکت های سودآور بیشتر ترجیح می دهند وجوه داخلی ایجاد کنند تا اینکه بهتأمین مالی خارجی روی بیاورند و متغیرهای مربوط به حاکمیت شرکتی شامل ترکیب هیئت مدیره بر ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنی دار دارد که این نتیجه با نتایج پژوهش آبور( 2007 ) و جنسن( 1986 ) مطابقت دارد و همچنین متغیر کنترلی اندازه شرکت، تأثیر معناداری بر ساختار سرمایه ندارند.

لینک کمکی