بررسي تاثير خصوصي سازي بر ساختار سرمايه شرکتهاي خصوصي شده دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير خصوصي سازي بر ساختار سرمايه شرکتهاي خصوصي شده دولتي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

ساختار سرمایه یکی از مهمترین مباحث مدیریت مالی است که مورد توجه بسیاری از صاحب نظران مدیریتی قرار گرفته است. از طریق بهینه سازی ساختار سرمایه میتوان هزینه سرمایه را حداقل و ارزش سهام را حداکثر نمود. ساختار سرمایهبه عنوان مهمترین عامل موثر بر ارزش گذاری شرکتها و جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح شده است. شرکتها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خصوصی سازی بر ساختار سرمایه شرکتهای خصوصی شده دولتی میباشد و جامعه مورد پژوهش در این تحقیق شامل کلیه شرکتهای دولتی است که در طی بازه زمانی 1386 تا 1391 به بخش خصوصی واگذار شده و در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شدهاند که تعداد آنها 103 شرکت میباشد و در دو دوره زمانی قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفتهاند. این دادهها با استفاده از نرم افزار اکسل پردازش و با استفاده از نرم افزارspssتحلیلها انجام شده است. نتایج حاصله بیانگر تایید تاثیر خصوصی سازی بر تمامی متغیرهای ساختار سرمایه شرکت بوده است. در انتهای این پژوهش پیشنهاداتی ارائه گردیده است که از آن جمله میتوان به تسریع در تدوین و تصویب اصول ساختار سرمایه و همکاری با شرکت بورس اوراق بهادار در نظارت بر اجرای اصول یاد شده اشاره نمود

لینک کمکی