تاثير مالکيت شرکتي بررابطه ي بين کيفيت حسابرسي و مديريت واقعي سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير مالکيت شرکتي بررابطه ي بين کيفيت حسابرسي و مديريت واقعي سود :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است .طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی این پژوهش تاثیر ساختار مالکیت را ازدیدگاه مالکیت شرکتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی ومدیریت واقعی سود مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع روش همبستگی و پس رویدادی می باشد.تعداد 122 شرکت به عنوان نمونه آماری برای دوره زمانی 1385- 1392 انتخاب شده است برای محاسبه مدیریت واقعی سود (جریان نقدعملیات غیر عادی)در پیروری از مدل رودیچوراستفاده شده است. مولفه های اندازهموسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، به عنوان دو معیار کیفیت حسابرسی و" مالکیت نهادی" به عنوان مولفه ساختار مالکیت مورداستفاده قرار گرفته است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاد از روش رگرسیون چند متغییره با اثرات ثابت وتصادفی نشان داد که" مالکیت شرکتی" بر رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی ومدیریت سود واقعی(جریان نقدعملیات غیر عادی)رابطه ی معنی دار ومثبت وجود دارد

لینک کمکی