تاثير مديريت دانش بر نوآوري سازماني با توجه به نقش تعديلگر ساختار سازماني در اداره امور مالياتي استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير مديريت دانش بر نوآوري سازماني با توجه به نقش تعديلگر ساختار سازماني در اداره امور مالياتي استان گيلان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این پژوهش مطالعه تاثير مديريت دانش بر نوآوري سازماني با توجه به نقش تعديلگر ساختار سازماني در اداره امور مالياتي استان گيلان است. این تحقیق بر اساس طرح تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و براساس هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 03 ادارهامور مالیاتی استان گیلان است. بدلیل کم بودن تعداد شرکتها) 03 شرکت(، تمامی 03 اداره بعنوان نمونه آماری لحاظ گردید. روش نمونه گیری، بصورت سرشماری است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد است. داده ها در دوسطح توصیفی و استنباطی تحلیل گردید. در سطح توصیفی از فراوانی، میانگین، انحراف معیار استفاده شد. میانگین متغیرمدیریت دانش 02.3 ، میانگین متغیر ساختار سازمانی 0203 ، میانگین متغیر نوآوری سازمانی 0233 است. توزیع متغیرهای تحقیق نشان می دهد که آنها از توزیع نرمال پیروی می کنند.جهت آزمون فرضیه ها ازروش رگرسیون با استفاده از نرم افزار Spss ویرایش 11 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت دانش و مولفه های آن بر نوآوری سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر ساختار سازمانی تاثیر معناداری دارند. واژگان کلیدی: مدیریت دانش ، نوآوری سازمانی ،

لینک کمکی