تاثير مولفه هاي اخلاق حرفه اي و تعهد سازماني در ارتقاء سلامت نظام بانکداري اسلامي (مطالعه موردي: برخي از شعبات بانک هاي تجارت تحت پوشش مديريت جنوب و شمال شرق تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير مولفه هاي اخلاق حرفه اي و تعهد سازماني در ارتقاء سلامت نظام بانکداري اسلامي (مطالعه موردي: برخي از شعبات بانک هاي تجارت تحت پوشش مديريت جنوب و شمال شرق تهران) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: امروز در تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی ، پرداختن به معیارها و مولفه های اخلاقی و تعهد سازمانی یکی از الزامات است. نماد بیرونی سازمان ها را رفتارهای اخلاقی آنها تشکیل میدهد که خود حاصل جمع ارزش های گوناگون اخلاقی است که در آنسازمان ها، ظهور و بروز یافته است. امروزه بانک ها نقش مهمی در اقتصاد جوامع ایفاء می کنند بانکداری اسلامی را نظام بانکی ارائه دهنده خدمات مالی و بانکی با تاکید برمحور اخلاقی توصیف میکنند. اهتمام اصلی بانکهای اسلامی این است که ضمن اینکه روشهای مالی آن ها براساس قوانین شریعت میباشد ، میزان ارایه خدمات و سرویس های بانکی بر اساس اصول و معیار های اخلاقیصورت میگیرد.اگر بانک ها کارکرد های حوزه ماموریتی خود را با رعایت ملاحظات اخلاقی - محور به خوبی انجام دهند، نقش مؤثریدر توسعه و سلامت اقتصاد کشور ثمر رسانده اند . یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه ها است تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسایل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. پژوهش حاضر بدنبال دستیابی به نقش مولفه های اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی در ارتقاءسلامت نظام بانکداری اسلامی می باشد که مطالعه موردی در برخی از شعبات بانک های تجارت تحت پوشش مدیریت جنوب و شمال شرق تهران صورت گرفته است روش بررسی: روش مطالعه از نوع پیمایشی است. بر اساس روش توصیفی و تحلیل همبستگی دنبال شده است. جامعه آماری شامل پرسنل شاغل در شعبات بانک های تجارت تحت پوشش مدیریت جنوب و شمال شرق تهران می باشند تعداد پرسنل شاغل در شعباتتحت پوشش هر دو مدیریت 1300 نفر( مدیریت جنوب شرق حسب تقریب 600 نفر و مدیریت شمال شرق حسب تقریب 700 نفر )می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک تعداد 125 نفر از آنها انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتهاند. روش جمعآوری اطلاعات بر مبنای پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده که پس از مطالعه مقدماتی، بر اساس طیف لیکرت، پرسشنامه اولیه تنظیم و پس از اخذ نقطه نظرات صاحبنظران دو حوزه تئوری و تجربی و انجام مرحله پیش آزمون pre-testپرسشنامه نهایی تهیه و اجراء گردید.آزمونهای مختلف از جمله: آلفا و روش دو نیمه کردن سطح بالای اعتبار و پایایی ابزار پژوهش را اثبات کرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو حوزه آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن) صورت گرفته است .نتایج : یافته ها نشان داد بین متغیرهای مستقل ( اثر گذار ) تحقیق از جمله دانش حرفه ای شاغلین ، تعهد و مسئولیت پذیری در شاغلین ، درست کاری و امانت داری شاغلین، تلاش ، پشتکار و رقابت سالم شاغلین، احترام ،پایبندی و اعتقاد به منشور اخلاقی بانک درشاغلین، انصاف ، احترام و اعنماد پذیری در ارتباط با عموم در شاغلین با متغیر وابسته ( اثرپذیر) در تحقیق ارتقاء سلامت در نظام بانکداری اسلامی رابطه معنی دار وجود دارد. p <0/05

لینک کمکی