تاثير مولفههاي کسب و کار بر سرمايه گذاري کشورهاي منتخب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير مولفههاي کسب و کار بر سرمايه گذاري کشورهاي منتخب :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

بهبود فضای کسب و کار در کشورها عامل مهمی در راستای افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی آنها به شمار میآید و تا زمانی که محیط کسب و کار بهبود نیاید عملکرد بنگاهها و به طور کلی رشدسرمایه گذاری امکان پذیر نیست. منظور از محیط کسب و کار، متغیرهای موثر بر سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت بنگاههای اقتصادی بوده ولی بر نتیجه تلاش آنهاموثر است. به عبارتی به مجموعه ای از سیاست ها، شرایط حقوقی و نهادی مقرراتی است که بر چگونگی عملکرد سرمایه گذاران تاثیرگذار میباشد. لذا مطالعه حاضر در پی آن است که تاثیر مولفههایکسب و کار بر سرمایه گذاری کشورهای منتخب حوزه منا را با استفاده از رگرسیون مبتنی بردادههای تابلویی طی دوره 2012-2004 مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان میدهد که در طی دوره مورد نظر مولفههای کنترل ورودی کسب و کار، آیین نامههای مجوز کسب و کار، ثبت مالکیت و اعمال قرارداد اثرات منفی بر سرمایه گذاری و مولفههای کنترل اشتغال ، حقوق وام دهنده و گیرنده ، حمایت سرمایه- گذار ، درامد، پس انداز و نرخ میزان مشارکت نیروی کار اثر مثبت بر سرمایه گذاری داشته است

لینک کمکی