تاثير هزينه هاي دولت با تأکيد بر هزينه رفاه اجتماعي بر رشد اقتصادي در ايران 1360-1390

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير هزينه هاي دولت با تأکيد بر هزينه رفاه اجتماعي بر رشد اقتصادي در ايران 1360-1390 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در این مقاله اثر هزینه هایی که دولت برای افزایش رفاه اجتماعی انجام میدهد بر رشد اقتصادی ایران در سالهای( 1390 1360 ) مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی در هر کشوری یکی از اهداف دولت آن است و عوامل متعددی بر دستیابی به رشد اقتصادیبالاتر مؤثرند،بنابراین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی برای هر کشور مهم و با ارزش تلقی میگردند. هزینههای رفاه اجتماعی در حقیقت شامل زیرمجموعه گستردهای از هزینههایی مانند: هزینههای اساسی زندگی(غذا ،لباس،رفت و آمد،هزینههای خانوار)،هزینهی مسکن (اجاره) و بیمهی درمانی پایه میباشد در این مقاله با توجه به نقش مهم رفاه اجتماعی بر رشد اقتصادی و با استفاده از دادههای بانک مرکزی و نرم افزارeviewsبه روش ols تاثیر این متغیر مهم را بر رشد اقتصادی ایران طی سی سال بررسی نمودهایم نتایج به دست آمده از این بررسی ها نشان میدهند که: نسبت هزینههای رفاه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی با یک وقفه تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. که البته تأثیر این متغیر همراه با چند متغیر دیگر به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده است تا درک بهتر موضوع را ممکن کند

لینک کمکی