تأثير امنيت ادراکشده بر قصد استفاده سرمايه گذاران بورس از سيستمهاي معاملات برخط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تأثير امنيت ادراکشده بر قصد استفاده سرمايه گذاران بورس از سيستمهاي معاملات برخط :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

یکی از عوامل رونق بازار بورس، راهاندازی سامانه معاملات برخط و گسترش سطح دسترسی مردم به بازار سرمایه است. گسترش استفاده از اینترنت، مسئله امنیت اطلاعات را به چالشی مهم تبدیل نموده است. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیرابعاد امنیت ادراکشده (اعتبار، اطمینان و حریم خصوصی) توسط سرمایه گذاران بر قصد استفاده آنها از سیستم معاملات برخط است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سرمایه گذاران حقیقی فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای جمعآوری دادهها ازپرسشنامههای استاندارد گفن و همکاران ( 2003 )، لی ( 2009 ) و روکا و همکاران ( 2009 ) استفاده شد که پایایی آن از روش آلفای کرونباخ به میزان0/899 تایید گردید جهت آزمون فرضیههای پژوهش از نرمافزار 0.18AMOS و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که امنیت، نگرش، سهولت استفاده و سودمندی درکشده تأثیر مثبت و معناداری بر قصد استفاده سرمایه گذاران از سیستم معاملات برخط دارند. در این میان، امنیت درکشده بیشترین تأثیر را بر قصد استفاده سرمایه گذاران از سیستم معاملات برخطدارد و پس از آن بهترتیب سودمندی، نگرش و سهولت استفاده دارای بیشترین تأثیر بودند. بنابراین، مدیران کارگزاریها و سیستمهای معاملات برخط باید با افزایش امنیت سیستمهای اینترنتی و افزایش اعتماد ناشی از آن، میزان استفاده از خدمات آنلاین را در بین سرمایه گذاران افزایش دهند.

لینک کمکی