تأثير سبک رهبري تحول آفرين بر نوآوري سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تأثير سبک رهبري تحول آفرين بر نوآوري سازماني :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

اهمیت هدایت و رهبری به حدی است که برخی از صاحبنظرن علم مدیریت، موفقیت هر مدیر را در گرو توان وی در هدایت نیروی انسانی می دانند. یکی از نوینترین و مطلوبترین انواع رهبری، رهبری تحولآفرین است. رهبری تحولآفرین لازمه بقاء سازمانهای امروزی از طریق بهبود نوآوری سازمانی است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی نقش رهبری تحولآفرین در بهبود نوآوری سازمانی به واسطه توانمندسازی کارکنان و حمایت از نوآوریصورت گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بوده و برای گردآوری دادهها از ابزار اندازهگیری پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحلیل حاکی از روایی و پایایی پرسشنامهمورد استفاده بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را نیز تمامی کارکنان سازمان امور مالیاتی جنوب تشکیل میدهند. جهت تحلیل دادهها نیز دو بسته نرمافزاریLISREL و SPSSاستفاده شد. یافتههای تحقیق نشان داد که سبک رهبری تحولآفرین تأثی معنیدار مثبتی بر توانمدسازی، حمایت از نوآوری و نوآوری سازمانی دارد. همچنین یافتهها حاکی از تأثیر معنیدارتوانمدسازی و حمایت از نوآوری بر نوآوری سازمانی بود. به عبارتی تمامی فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند

لینک کمکی