تأثير شخصيت برند بر بهبود عملکرد برند(مطالعه موردي: مشتريان محصولات آرايشي و بهداشتي استان تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تأثير شخصيت برند بر بهبود عملکرد برند(مطالعه موردي: مشتريان محصولات آرايشي و بهداشتي استان تهران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

شخصیت برند یک مفهوم جذاب و خوشایند در بازاریابی امروز است . آکر آن را به عنوان یکی از ابعاد هسته ای هویت برند و اتفاقا بعنوان نزدیکترین متغیر به فرایند تصمیم گیری مصرف کننده برای خرید توصیف کرده است . شخصیت برند ویژگی های انسانیاست که به برند نسبت داده می شود . امروزه توجه زیادی به شخصیت نام های تجاری می شود تا جایی که بازاریابان برای اینکه محصولات شان مورد استقبال قرار گیرد سعی می کنند شخصیت نام تجاری را متناسب با شخصیت غالب مصرف کنندگان طراحی کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شخصیت برند بر بهبود عملکرد برند در بین مشتریان محصولات آرایشی و بهداشتی استان تهرانمی باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است. به لحاظ طبقه بندی بر اساس روش ، این پژوهش یک پژوهش توصیفی و پیمایشی است. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای شامل مقالات و مجلات معتبر علمی و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را مشتریان محصولات آرایشی و بهداشتی استان تهران تشکیل می دهند. جهت بدست آوردن حجمنمونه از طریق جدول مورگان و جامعه نامحدود ، تعداد 384 نفر بوسیله نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماریspss و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. پس از بررسی ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات تمامی فرضیه های پژوهش تایید شدند. نتایج حاکی ازتاثیر مثبت و معنی دار بین شخصیت برند و مؤلفه های آن بر بهبود عملکرد برند در بین مشتریان محصولات آرایشی و بهداشتی استان تهران می باشد.

لینک کمکی