تأثير عوامل کليدي موفقيت بر سيستم ارتباطي اثربخش با زائرين در مراکز مذهبي با تأکيد بر استراتژي و فنآوري اطلاعات (مورد مطالعه: آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تأثير عوامل کليدي موفقيت بر سيستم ارتباطي اثربخش با زائرين در مراکز مذهبي با تأکيد بر استراتژي و فنآوري اطلاعات (مورد مطالعه: آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش در پاسخ به این سؤال است که آیا عوامل کلیدی موفقیت (استراتژی و فنآوری اطلاعات) بر سیستم ارتباطی اثربخش با زائرین در مراکز مذهبی تأثیر دارد؟ به منظور پاسخدهی به این فرضیه که بین این عوامل کلیدی موفقیت در مراکز مذهبی رابطهمعنیداری وجود دارد. پژوهش از روش تحلیل توصیفی با استراتژی پیمایشی به دستاوردها و نتایج مختلفی دست یافته است. جامعه آماری این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای، 384 نفر از زائرین حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه 3 می-باشند. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن به اثبات رسیده است. برای پاسخ به سؤال اصلی و تجزیه وتحلیل دادهها از نرمافزارspssاستفاده گردید. بر اساس یافتههای پژوهش هر یک از عوامل کلیدی موفقیت (استراتژی و فنآوری اطلاعات) با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن به ترتیب با ضرایب0/0و521/660 با سیستم ارتباطات اثربخش با زائرین تأثیر مستقیم و معنیداری دارد. بر اساس نتایج میانگین رتبهبندی آزمون فریدمن هر یک از عوامل کلیدی موفقیت به ترتیب اولویت فنآوری اطلاعات و سپس استراتژی با ضرایب2/77و2/18 قرارگرفتند

لینک کمکی