تأثير ميانجي گري مازاد جريان نقد آزاد بر رابطه بين حاکميت شرکتي و کيفيت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تأثير ميانجي گري مازاد جريان نقد آزاد بر رابطه بين حاکميت شرکتي و کيفيت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

بر اساس تئوری نمایندگی، حاکمیت شرکتی نقش با اهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا میکند. در این پژوهش تاثیر مازاد جریان نقد آزاد بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود مورد بررسی قرار میگیرد. به همین منظور، دادههای مربوط بهشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورهی زمانی 1386 تا 1392 استخراج و از الگوی رگرسیونی دادههایترکیبی برای آزمون فرضیهها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت سود ارتباط معناداری وجود ندارد و مازاد جریانهای نقد آزاد نیز تاثیر معناداری بر این ارتباط ندارد. همچنین، نتایج حاکی از این است که با افزایش اندازه هیئت مدیره، کیفیت سود افزایش مییابد و نیز با وجود مازاد جریانهای نقد آزاد، این رابطه معنادارتر شده است. در نهایت، ارتباطبین مالکیت نهادی و کیفیت سود نیز تایید شده است و با وجود مازاد جریانهای نقد آزاد، رابطه بین مالکیت نهادی و کیفیت سود معنادارتر شده است

لینک کمکی