تأثير ويژگي هاي حاکميت شرکتي بر کيفيت افشاي اطلاعات مرتبط با هيأت مديره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تأثير ويژگي هاي حاکميت شرکتي بر کيفيت افشاي اطلاعات مرتبط با هيأت مديره :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

افشاء وگزارشگری مالی به عنوان یک کانال ارتباطی در نظر گرفته می شود که شرکت ها از طریق آن فعالیت های مالی و اجتماعی خود را به ذینفعان برون سازمانی مخابره می کنند. بر طبق تئوری نمایندگی، بین مالکیت )کارفرما( و مدیریت )کارگزار( تضاد منافع وجود دارد که بهمسائل نمایندگی منتج می گردد. حاکمیت شرکتی در ابتدای قرن بیست و یکم، دوباره به عنوان یکی از مهم ترین مباحث کسب و کار مطرح شده است و عاملی است که انتظار می رود بر بهبودکیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، از جمله اطلاعات مرتبط با هیئت مدیره تأثیر داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه تأثیر ویژگیهای حاکمیت شرکتی )استقلال هیأتمدیره، وجود دوگانگی وظیفه مدیرعامل، سهم بالاتر مالکیت هیأت مدیره، وجود اعضای هیأت مدیره مؤنث( بر کیفیت افشای اطلاعات مرتبط با هیأت مدیره است. جامعه آماری این تحقیقکلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای آزمون فرضیه از داده های با ساختار پانلی استفاده خواهد شد، برای ایجاد پایگاه داده از نرم افزار اکسل استفاده خواهدشد و برای تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیه از نرم افزار Eviews و تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه خطی استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد استقلال هیأت مدیره و وجود اعضای هیأت مدیره مؤنث رابطه معنادار و مثبتی با کیفیت افشای اطلاعات مرتبط با هیأت مدیره دارد و وجود دوگانگی وظیفه هیأت مدیره و سهم بالاتر مالکیت هیأت مدیره با کیفیت افشای اطلاعات مرتبط با هیأت مدیره رابطه معنادار و منفی دارد. در نتیجه ویژگیهای حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری بر با کیفیت افشای اطلاعات مرتبط با هیأت مدیره دارد

لینک کمکی