تجزيه و تحليل اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت دانش و نوآوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تجزيه و تحليل اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت دانش و نوآوري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

مدیریت دانش به عنوان مجموعهای از فعالیتهای مرتبط با تولید، تدوین و انتقال دانش مطرح شده است. هدف ابزارهای مدیریت دانش، کمک به فرآیند جمعآوری و تشکیل دانش گروهی به منظور دردسترس قرار دادن آن به صورت اشتراکی در سازمان است. اینابزارها میتوانند از طریق ارتباطات شبکهای، انتقال فناورانه به یک مسیر و تبدیل دانش به شناخت بر جریان دانش تأثیرگذار باشند. نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش، موضوع مهمی برای سازمانهایی است که میخواهند از وجود فناوریها برای مدیریت سرمایههای فکری خود بهرهبرداری کنند. بسیاری از سازمانها تکنولوژی اطلاعات را به یک شکل خاص یا اشکال مختلف برایمدیریت دانش خود مورد استفاده قرار میدهند. مدیریت دانش میتواند با استفاده مناسب از فناوری اطلاعات، نتایج بسیار مهمی را به دنبال داشته باشد. فناوری اطلاعات میتواند در ایجاد فرایندهای مدیریت دانش نقش حیاتی داشته باشد.

لینک کمکی