نقش خصوصي سازي در بهره وري فضاي سبز شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش خصوصي سازي در بهره وري فضاي سبز شهري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :37

چکیده مقاله:

هدف کلی تعیین نقش خصوصی سازی بهره وری در فضای سبز شهر یزداست. فرضیات تحقیقات با در نظر گرفتن کیفیت، کمین فضای سبز شهری و بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه کارشناسان فضای سبز و با توجه بهمتغیرهایی مانند جنسیت، مدرک تحصیلی، سنوات خدمت تدوین گردید. در این پژوهش از روش توصیفی – پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان فضای سبز شهری به تعداد 031 نفر می باشد و بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده با حجم 58 نفر نمونه انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته بوده که قبل از اجرای نهایی، این پرسشنامه اعتبارسنجی گردید و ضریب اعتبار )پایایی( به میزان 1/58 برآورد شد.

لینک کمکی