نقش کيفيت تعهدات مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در دسترسي به وام هاي بانکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش کيفيت تعهدات مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در دسترسي به وام هاي بانکي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی نقش تعهدات شرکتها به باز پرداخت تسهیلات در دسترسی به وامهای دریافتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میپردازد. به دلیل در دسترس بودن صورتهای مالی شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران میباشد که دارای اطلاعات لازم جهت محاسبه متغیرهای تحقیق، طی دوره مورد بررسیبودهاند و همچنین هر یک از شرکتهای متعلق به یک صنعت خاص را تشکیل میدهند. بر اساس بررسیهای صورت گرفته، جامعه آماری این تحقیق شامل شرکتهایی است که حداقل از اول سال 1389 در بورس اوراقبهادار پذیرفته شده بودند. برای انتخاب نمونه در این تحقیق از روش حذف سیستماتیک استفاده شد. بعد از بررسی شاخصهای توصیفی متغیرها و نیز بررسی نرمال بودن متغیرها ، تحلیل رگرسیون چند متغیره استفادهگردید که دسترسی به وامهای بانکی به عنوان متغیر وابسته، تعهدات شرکتها به پرداخت بدهی بانکی به عنوان متغیر مستقل و فرصت رشد و سن شرکت به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شد. یافته ها نشان داد کهبین تعهدات شرکتها به پرداخت بدهی بانکی و دسترسی آنها به وامهای بانکی رابطه معنی داری وجود دارد و هر چه شرکتها به تعهدات خود در باز پرداخت وامها بیشتر عمل کنند دسترسی آنها به وامهای بانکی بیشتر میشود

لینک کمکی