نقش مديريت دانشدر تبيين رابطه ساختار آموزشي با توسعه آموزشي از رويکرد مديران آموزشي و روساي دبيرستانها در منطقه 13 تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش مديريت دانشدر تبيين رابطه ساختار آموزشي با توسعه آموزشي از رويکرد مديران آموزشي و روساي دبيرستانها در منطقه 13 تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت دانش درتبیین رابطه ساختار آموزشی با توسعه آموزشی از رویکرد مدیران آموزشی و روسای دبیرستانهای تابعه در منطقه 13 می باشد . این پژوهش پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه مدیران آموزشیوروسای دبیرستانهای تابعه در منطقه 13 تهران می باشد که شامل 446 نفر گزارش شده است. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 150 نفر براورد گردید. روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بود. ابزار سنجش در این تحقیق پرسشنامه است که براساس طیف لیکرت طراحی شده است. برای آزمون روایی و پایایی ابزار سنجش، پرسشنامه مقدماتی تهیه و پس از گردآورینظرات متخصصین و اجرای آن، به اصلاح، تعدیل، تغییر و تعویض پرسشها مبادرت گردید. برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار بدست آمده نشان از روایی بالای پرسشنامه دارد. روشهای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق بر مبنای آمار توصیفی و استنباطی است که در بخش استنباطی، سوالات پژوهش با روش همبستگی و رگرسیون موردآزمون قرار گرفتند.نتایج حاصل از یافته های آزمون نشان داد : بین ساختار آموزشی و توسعه آموزشی از نظر مدیران آموزشی منطقه وروسای دبیرستانهای تابعه در منطقه 13 رابطه وجود دارد. همچنین بین توسعه سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و توسعه آموزشی از نظر مدیران آموزشی منطقه وروسای دبیرستانهای تابعه در منطقه 13 رابطه وجود دارد

لینک کمکی