نقش مهارتهاي مديريتي در پيشبيني رفتار شهروندسازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش مهارتهاي مديريتي در پيشبيني رفتار شهروندسازماني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از اجرای این تحقیق بررسی نقش مهارت های مدیریتی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان های دولتی شهرستان استهبان بود.روش این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 250 نفر از کارکنانرسمی و قراردادی سازمان های دولتی شهرستان استهبان بودند که به صورت تصادفی طبقه ای از بین کلیه کارکنان سازمان های دولتی این شهرستان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های مهارت های مدیریتی میرشجاع ( 1385 )و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران( 1990 ) بودکه پس از تعیین روایی و پایایی به کار گرفته شدند . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین مهارت های انسانی مدیران و نیز. بین مهارت های ادراکی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد .این دومتغیر 16 .....درصد واریانس متغیر ملاک راتبیین می کنند ولی مهارتهای فنی مدیران نقشی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی نشان نداد

لینک کمکی