بازشناسي حقوق معماري منظر و محيط از ديدگاه فقه شيعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بازشناسي حقوق معماري منظر و محيط از ديدگاه فقه شيعي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

افزایش جمعیت، موجب تغییر شیوه های زندگی افراد و نیاز بیش تر به قانون و قانون گذاری در ابعادگوناگون زندگی بشر شد.یکی از این ابعاد، بعد مناظر زیستگاه های انسانی می باشد. فقه اسلامی و شیعی به دلیل پویایی، در هر زمانی قادر بهپاسخگویی به مشکلات حقوقی افراد می باشد. به همین دلیل نیاز به استخراج قوانین از منابع فقهی در هر زمان احساس میشود. پژوهش حاضر، شاخص های منظر معماری امروز را به روش تحلیلی- توصیفی با استناد به مطالعات کتابخانه ای و با تکیه بر متغیر فقه شیعی به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار داده است. حقوق منظر از دوباب ارتباط انسان با طبیعت و ارتباط افرادبا یک دیگر در ارتباط با طبیعت بررسی شد. در نهایت این حقوق به سه دسته ی کلی حقوق فیزیکی- روانی بصری، عوامل اجتماعی، عوامل بیولوژیکی و زیرشاخه های آن ها تقسیم شد. با توجه به نظریات فقهی و دیدگاه علمای شیعه، وجود حق وتکلیف در هر کدام بررسی و به اثبات رسید.

لینک کمکی