بازگشت به توصيه هاي قرآني؛ راهبردي پايدار براي حفظ محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بازگشت به توصيه هاي قرآني؛ راهبردي پايدار براي حفظ محيط زيست :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه همه دانشمندان و محققان علوم محیطی بر این مهم که توسعه پایدار از سه بعد اصلی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تشکیل شدهاست، اتفاق نظر دارد. در این میان محیطزیست که یکی از ارکان سه گانه توسعه پایدار است، پیشنیاز و بستر اصلی دستیابی به توسعه پایدارمیباشد. در یک عبارت ساده، محیط زیست، محلى است که انسان در آن متولد شده و رشد و نمو کرده است و گهواره انسان محسوب مى شود.شواهد حاکی از آن است که علیرغم پیشرفت های علی و تکنولوژیکی، امروزه محیط زیست با چالش های متعددی مواجه است؛ چالش هایی کهدر زمان حال و در آینده نزدیک، گریبانگیر جامعه مدنی هستند. با وجود شرایط فعلی، باید برای حفظ محیط زیست برنامه های و سیاست هایاستفاده شود که ضمن برطرف ساختن نیازهای موجود، به حفاظت و پایداری منابع و محیط زیست منجر گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسیو تحلیل اهمیت حفظ محیط زیست و کلیه ابعاد آن از مظر قرآن کریم، به عنوان یک منبع موثق و مطمئن فوق بشری که مبرا از اشتباهات ونقص های عقل بشری است، و همچنین استخراج توصیه ها و رهنمودهای قرآن کریم در ارتباط با حفظ طبیعت و محیط زیست است. نتایجپژوهش نشان داد قرآن کریم برای محیط زیست ارزش و جایگاه ویژهای قائل شده و با توصیه های خود، انسان را به استفاده بهینه و پایدار ازمحیط اطراف خود اعم از گیاهان، درختان، آب، حیوانات و ...، رهنمود کرده است و در صورت توجه به این توصیه ها و اجرای آنها، مشکلات وچالش های زیست محیطی از بین رفته و پایداری زیست محیطی به بهترین شکل خود در کره خاکی تحقق خواهد یافت.

لینک کمکی