برآورد احتمال موج گرمايي استان اردبيل با استفاده از مد LARS-WG

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن برآورد احتمال موج گرمايي استان اردبيل با استفاده از مد LARS-WG :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

روند تغییرات دما در چند دهه اخیر در حال افزایش بوده و این تغییرات در مناطقی همچون ایران-که در کمربند خشک و نیمهخشک دنیا واقع شده است – چشمگیرتراست. هدف از این پژوهش پیشبینی رخداد های موج گرمایی استان اردبیل سهایستگاه اردبیل، خلخال و پارس آباد با استفاده از خروجی مدل ریزگردان لارس است. داده های ورودی مدلهای مورد استفادهدر این پژوهش شامل متغیرهای بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و تابش در مقیاس روزانه طی دوره زمانی 2010-1986می باشند. در پژوهش حاضر با استفاده از خروجی دو مدل اقلیمی HADCM3 و BCM2 تحت سناریوی A1B رخداد موج گرمایی در بازه زمانی 2011-2030 مورد ارزیابی قرار گرفته است. با طرح یک شاخص آماری بر روی این داده ها در تکتک ایستگاه های منطقه مورد مطالعه، دماهای حداکثری که از شاخص مورد نظر بیشتر بوده است، به عنوان موج گرماییشناخته شده اند. پس از استخراج داده های مورد نظر در هر یک از ایستگاه ها به دو دسته امواج کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم شدند. نتایج حاصل از پردازش مدل LARS-WG به وسیله دو طرح واره Bcm2 و Hadcm3 نشانگر گرم تر شدناین ایستگاه ها در سالهای آینده می باشد. با بررسی های انجام شده، مشخص گردید که بیشترین موج گرمایی رخ داده درسطح منطقه چه به صورت کوتاه مدت و چه به صورت بلندمدت در ماه های می و اگوست و جولای بوده است ، موج هایگرمایی مشاهده شده بیشتر موج های کوتاه مدت بودند و فقط یک دوره موج های بلند مدت دیده شده است. همچنینسال 2028 بیشترین فر اوانی موج گرمایی در سطح منطقه مورد نظر رخ داده که گرمترین آن سال دوره آماری شناخته شد.

لینک کمکی