برآورد ميزان فرسايش با استفاده ازمدل RUSLE در محيط GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن برآورد ميزان فرسايش با استفاده ازمدل RUSLE در محيط GIS :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور است. امروزه فرسایش خاک به عنوان خطری برای رفاه انسان و حتی برایحیات او به شمار می آید. در مناطقی که فرسایش کنترل نمی شود ، خاک ها به تدریج فرسایش یافته و حاصلخیزی خود رااز دست می دهند. از جمله مدلهای برآورد فرسایش و رسوب، مدل RUSLE است. این مدل بیشتر برای اراضیکشاورزی استفاده می شود. بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت فرسایش منطقه ای به مساحت 12.26کیلومترمربع از حوضه دریاچه ارومیه در شهرستان شبستر در محیط GIS میباشد. روش مذکور با تاکید بر مجموعانرژی بارش برای محاسبه ی شدت فرسایش سطحی که در برگیرنده ی فرسایش ورق های و شیاری و سایر فرم هایفرسایش می باشد، توسعه یافته است. از آنجا که پارامترهایی نظیر عامل پوشش، فرسایش پذیری خاک و ... در مقیاسروز و ماه نیز تغییر قابل توجه ای دارند، تغییرات زمانی پارامترهای موثر در فرسایش خصوصاً تغییرات فصلی بارش در اینمدل در نظر گرفته شده است. این بررسی نشان می دهد که مقدار تلفات خاک حوضه حدوداً 0.48 تن درهکتاردرسالمی باشد. مقدار این فرسایش، کم بوده و با مدیریت صحیح آبیاری و کشت قابل کنترل می باشد.

لینک کمکی