برآورد ومقايسه نتايج مدل فرسايشي EPM در حوضه هاي آبريز نهند و سعيد آباد چاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن برآورد ومقايسه نتايج مدل فرسايشي EPM در حوضه هاي آبريز نهند و سعيد آباد چاي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

سعیدآباد ونهند چای از زیر حوضه های آجی چای می باشند که در شمال شرق تبریز از دو سمت شمالو جنوب به آن می پیوندند.چنانکه مشخص است فرسایش خاک به فقر و ضعیف شدن خاک انجامیده و پیامدآن کاهش پوشش گیاهی و درنتیجه تشدید فرسایش خاک است . با توجه به سدی که در پایین دسترودخانه روی رودخانه آجی چای در حال احداث می باشد (سد شهید مدنی) و مواد فرسایش یافته از سطحاین دوحوضه در مخزن سد رسوب کرده و سبب کاهش عمر مفید سد خواهند شد، اهمیت موضوع بیشترمشخص می شود . مورد دیگری که سبب اهمیت موضوع می شود این است که در نتیجه فرسایش از سطححوضه ها، خاک مراتع و زمین های کشاورزی ضعیف تر شده ، کاهش محصولات دامی و کشاورزیروستانشینان منطقه را به دنبال خواهد داشت . این امر موجب بوجود آمدن پیامدهای اقتصادی و اجتماعیبرای مردم منطقه خواهد شد . در پژوهش حاضر رسوب زایی حوضه ها ی آبریز سعیدآباد ونهند چای کهمستقیماً وارد دریاچه سد شهید مدنی می شوند و بر کیفیت آب سد و عمر مفید آن تأثیر خواهند گذاشت وهمچنین تأثیر رسوبات تبخیری میوسن بر مورفودینامیک و رسوب زایی این دو حوضه، بویژه نهند موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حوضه نهند بیشتر از 55 درصد حوضه در معرضفرسایش شدید و خیلی شدید می باشد در حالی در حوضه سعیدآباد کمتر از 46 درصد حوضه در کلاسفرسایش شدید و خیلی شدید قرار می گیرد. بر این اساس شدت فرسایش در حوضه نهند نسبت به حوضهسعید آباد بیشتر است.اما میانگین سالانه فرسایش ویژه در حوضه سعید آباد بیشتر از حوضه نهند می باشدکه این امر به دلیل وسعت، زیاد بودن متوسط بارندگی در حوضه سرند می باشد. در این حوضه ها این نتیجهحاصل شد که جنس سنگها تأثیر بسزایی در میزان شدت فرسایش داشته اند . چون هر جا جنس سنگسخت بوده با وجود شیب تند ناحیه شدت فرسایش کم بوده است .

لینک کمکی