بررسي اثر ناانونقره بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه آويشن کوهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي اثر ناانونقره بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه آويشن کوهي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی و مورفولوزیکی بذر گیاه آویشن کوهی از قبیل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه، از ماده نانونقره استفاده شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 4 تکرار انجام شد. تیمارها شامل: شاهد (آب مقطر)، نانونقره با غلظت 20 درصد و نانونقره با غلظت 60 درصد بودند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین تیمارهای نانونقره و شاهد بر روی بذر آویشن از لحاظ درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه و شادابی تفاوت معنی داری وجود داشته است (p<0/01). تیمارهای اعمال شده اختلاف معنی داری از نظر سرعت جوانه زنی نداشتند. همچنین با افزایش غلظت نانونقره، جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه کاهش یافته است. بنابراین گلخانه ای و عرصه ای استفاده از غلظت 20% نانونقره توصیه می گردد.

لینک کمکی