بررسي و تحليل نقش کيفيت زندگي در توسعه پايدار محله (مطالعه موردي: محله کوي نصر منطقه 2 شهرداري تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي و تحليل نقش کيفيت زندگي در توسعه پايدار محله (مطالعه موردي: محله کوي نصر منطقه 2 شهرداري تهران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

قلمرو مربوط به کیفیت زندگی و سنجش آن در هیچ زمانی به اندازه ی امروز گسترده نبوده است .کیفیت زندگی ، پارادیمی است که بامفاهیم اقتصاد نوین و توسعه پایدار "سازگاری معنایی" داشته و هم اکنون مورد توجه بسیاری از کشورها قرار دارد .انجام تحقیق درخصوص کیفیت زندگی و توسعه پایدار محله ای هر چند در ابعاد کوچک می تواند کمک موثری به مسئولان و برنامه ریزان کلان شهرتهران جهت برنامه ریزی موثر و کاربردی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان تهرانی و نهایتا منجر به دستیابی توسعه پایدار کلانشهر تهران خواهد بود. در این تحقیق نگارنده با در نظر گرفتن معیارهای برنامه ریزی شهری شاخص ها ی مناسب اندازه گیری کیفیتزندگی با رویکرد توسعه پایدار محله ای ، محدوده مورد مطالعه را انتخاب نموده و جهت سنجش تک تک متغیرهای تحقیق ، از پرسشنامه،استفاده نموده است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون «t-test» استفاده شده است .طبق یافته های این تحقیق عامل کیفیت زندگی در توسعه پایدار محله نقش دارد و علاوه بر آن زیر مولفه های اجتماعی ، اقتصادی ، محیطی ، کیفیت زندگی نیز در توسعه پایدار محله نقشدارند.

لینک کمکی