بررسي و سنجش ميزان احساس امنيت در شهرهاي مرزي با تأکيد بر شهرستان پيرانشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي و سنجش ميزان احساس امنيت در شهرهاي مرزي با تأکيد بر شهرستان پيرانشهر :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

مفهوم امنیت و احساس امنیت یکی از مؤلفه های کیفیت زندگی در جوامع امروزی می باشد و اسیب ها و تنش های ناشی از آن از مهمترین پیامدهای ناامنی به شمار می آید. امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بستر ساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یک اجتماع در گرو حفظ و بقای امنیت و احساس ناشی از آن است. حضور مردم در فضای عمومی شهر مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است. یکی از عوامل مهم تهدید کننده حضور مردم در فضاهای عمومی، ترس و احساس ناامنی است. ناامنی مکان ها و فضاهای عمومی، نشاط و سلامتی را در مکان های عمومی مختلف می کند و با ایجاد مانع بر سرراه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی، هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می نماید. امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی های مختلف در شهرها، مطالعه موضوع امنیت، عوامل مؤثر بر آن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است و این موضوع در شهرهای مرزی از حساسیت بیشتری برخوردار است. لذا بررسی مؤلفه های رفاه، آسایش و امنیت که از اهداف برنامه ریزی شهری بوده و از معیارهای شهر سالم و توسعه پایدار شهری می باشد، باید مورد بررسی قرار بگیرند. در پی چنین ضرورتی، نوشناز حاضر بر آن است تا با هدف بررسی و سنجش میزان امنیت اجتماعی و احساس امنیت و همچنین عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی و خاصه شهرستان پیرانشهر به عنوان الگویی از شهرهای مرزی بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، تحلیلی بوده که از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار Spss اطلاعات تجزیه و تحلیل و فرضیات مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که بین احساس امنیت و شاخص هایی چون: سرمایه اجتماعی، عملکرد رسانه ها، نقش نیروی انتظامی، پایگاه اجتماعی افراد و فضای فیزیکی شهر رابطه معناداری است و در نهایت راهکارهای مناسب برای ارتقای امنیت اجتماعی شهرهای مرزی ارائه شده است.

لینک کمکی