بررسي و مطالعه کليما توريسم تفرج گاه هاي استان اردبيل با استفاده از شاخص فشار عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي و مطالعه کليما توريسم تفرج گاه هاي استان اردبيل با استفاده از شاخص فشار عصبي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

صنعت توریسم به عنوان یک فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای توسعه مناطق اهمیت به سزایی یافته است و در برخی موارد بهعنوان آخرین گزینه برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته بکار گرفته میشود. در این میان، حالت تعادل آسایش زیست اقلیمی، زمانی بهوقوع میپیوندد که تعادل بین دمای دفع شده و جذب شده بین پوست و محیط ایجاد شود و سبب متعادل ماندن دمای درونی بدن انساندر 37 درجه سانتیگراد شود. اهمیت نقش آبوهوا در زندگی انسان و تأثیرات آن بر فیزیولوژی بدن انسان، پژوهشگران را بر آن داشتهاست تا با ابداع روشهایی خاص نسبت به تبیین موضوع بپردازند و از این منظر شاخص ها و نمایه هایی را ارائه نموده اند. ویژگی عمده اینشاخص ها استفاده توام از دو یا چند عامل هواشناسی است. جهت انجام پژوهش از شاخص فشار عصبی استفاده شد این شاخص برای دماهای بالاتر از 20 درجه از رابطه (1)؛ (I=(0.5+U2*0.0001)(T-80+0.11U و برایش دماهای زیر 20 درجه از رابطه (2)؛ H=(0.57*V0.42)(36.5-T)*36 استفاده می کند. داده های مورد استفاده در این شاخص از ایستگاه های سینوپتیک و کلیماتولوژی استان استخراج شده و با استفاده از شاخص مورد نظر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. سپس پهنه بندی آسایش اقلیمی در استان با استفاده از نرم افزار GIS انجام شده است به گونه ای که برای هر کدام از ماه ها نقشه ای مجزا تهیه گردید و مشخص گردید که در زمستان شمال استان از شرایط آسایشی مطلوبی برخوردار است و به مراتب هر چه به سمت جنوب استان حرکت می کنیم به میزان ارتفاع افزوده شده و به تبع از میزان آسایش کاسته میشود و این شرایط در فصول گرم سال شرایط معکوس را نشان می دهد.

لینک کمکی