بررسي وضعيت سطح ايستابي آب زيرزميني دشت اردبيل با تلفيق MCDM و تحليل هاي فضايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي وضعيت سطح ايستابي آب زيرزميني دشت اردبيل با تلفيق MCDM و تحليل هاي فضايي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

منابع آب های زیرزمینی منبع بسیار مهمی جهت تامین آب مصرفی در بخش های کشاورزی، صنعت و شرب دشت اردبیل میباشد، از این رو بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار این منابع از اهمیت فراوانی برخورداراست. در این پژوهش ، هدف سطح بندی وضعیت دهستان های موجود در دشت اردبیل از لحاظ بحران آب زیرزمینی وتغییرات آن طی سال های 1360 و 1391 می باشد. لذا از اطلاعات 39 چاه پیزومتری موجود در سطح دشت اردبیل اخذ شدهاز سازمان آب منطقه ای استفاده شده است. با استفاده از تکنیک وزن دهی جمعی ساده فازی و روش های درونیابی، سطحایستابی این پیزومترها درونیابی شده و نحوه تغییرات سطح ایستابی آن ها طی این دو دوره نمایش داده شده است. سپسنقشه نهایی فازی شده و وزن دار از دو نقشه سال 60 و سال 91 تهیه شده است. نتایج تحلیل، کاهش تقریبا 47 درصدیسطح ایستابی در سال 1391 نسبت به سال 1360 را نشان می دهد. در نهایت با استفاده از اطلاعات به دست آمده می تواناظهار داشت که دهستان های شرقی، ویلکیج مرکزی و فولادلوی شمالی بیشترین تغییرات از لحاظ افت سطح آب زیرزمینی راداشته اند که قسمت شرق و جنوب شرق دشت را شامل می شوند و دهستان های شمالی دشت نیز به سمت بحران پیش میروند که با توجه به نقشه سطح کشت و تراکم چاه عمیق، برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در این ناحیه را عاملاصلی بحران قلمداد کرد.

لینک کمکی