بررسي وضعيت کيفيت زندگي و عوامل تاثير گذار بر آن در منطقه 18 تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي وضعيت کيفيت زندگي و عوامل تاثير گذار بر آن در منطقه 18 تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

گسترش زندگی شهری، باعث تجمع هر چه بیشتر منابع و امکانات در شهرها شده است. دستیابی به آستانه های مطلوب کمی برای زندگیدر شهر ، به مرور توجه ساکنان و پژوهشگران را به کیفیت زندگی شهری جلب نموده است. مدل های نظری ارائه شده در زمینه کیفیتزندگی به دو دسته شاخص های ذهنی و عینی پرداخته اند. اما آنچه که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است، شاخص های ذهنیافراد می باشند که عبارتند از: شاخص کیفیت اجتماعی ، کیفیت اقتصادی ، کیفیت کالبدی و کیفیت فیزیکی و محیطی است .در پژوهشحاضر به منظور بررسی وضعیت کیفیت زندگی در تهران (مطالعه موردی: منطقه 18 )، از اطلاعات 200 پرسشنامه استفاده شده که پرکردن پرسشنامه از ساکنان با هدف بررسی چهار شاخص کیفیت زندگی از دیدگاه ذهنی آنان می باشد. برای تجزیه و تحلیل و پاسخ بهسوالات تحقیق، از روش های آزمون T، روش تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سطح رضایت ساکنان از کیفیت زندگیشان پایین است و همچنین بیشترین عوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی به ترتیب عبارتند از : سن، شغل، خدمات آموزشی،هزینه های ماهیانه خانوار، روابط با همسایگان ، میزان جرم و بزهکاری، مدرک تحصیلی و سال های سکونت بر سطح کیفیت زندگی درمنطقه مطالعاتی تاثیرگذار است.

لینک کمکی