بررسي وضعيت مصرف انرژي و مديريت آن در بيمارستان نفت اهواز بر اساس استاندارد ISO 50001

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي وضعيت مصرف انرژي و مديريت آن در بيمارستان نفت اهواز بر اساس استاندارد ISO 50001 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف بررسی وضعیت مصرف انرژی و مدیریت آن در بیمارستان نفت اهواز بر اساس استاندارد ایزود 50001 پرداخته است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، چک لیست بررسی الزامات استاندارد ایزو 50001 و پرسشنامه ی انرژی بود که از طریق روش دلفی بین کارشناسان، اطلاعات مربوط به بیمارستان نفت اهواز توزیع شد. این پرسشنامه دارای چهار معیار حمایت و مدیریت، خط مشی انرژی، طرح ریزی انرژی و استقرار، عملیات و پایش بوده که با طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی شده است. جهت بررسی وجود اختلاف معنی دار بین مصرف آب، برق و گاز در ماه ها و سال های مورد بررسی نیز از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بین مصرف حامل های انرژی برق، گاز و آب در ماه ها و فصول سال های 92-1391 اختلاف معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج حاصل به وجود یک روند صعودی در میزان مصرف گاز، آب و برق در سال های مورد نظر اشاره دارد. به طوریکه در تمامی موارد میزان مصرف در سال 92 بیش از سال 91 بوده است. نتایج به دست آمده از چک لیست بررسی الزامات استاندارد ایزو 50001 نیز نشان داد که جز در زمینه ی ارزیابی مصرف و به کارگیری گذشته و حال انرژی که الزامات ایزو 50001 انجام نپذیرفته است، مواردی نظیر تعیین خط مشی انرژی برای بیمارستان و انتخاب نماینده ی مدیریت توسط مدیریت ارشد، تدوین فرآیند طرح ریزی انرژی و تعیین شاخص های عملکرد انرژی برای پایش و اندازه گیری عملکرد انرژی الزامات ایزو 50001 بطور کامل انجام شده است.

لینک کمکی