برنامهريزي توسعه پايدار گردشگري در شهرستان گرمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن برنامهريزي توسعه پايدار گردشگري در شهرستان گرمي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

توسعه پایدار گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راهبردها در برنامهریزی توسعه است. در واقع، گردشگری پایدار نشات گرفته از توسعهپایدار است. توسعه پایدار از اصول و مبانی پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان محسوب میشود و به دلیل نقشی کهگردشگری میتواند در این زمینه بخصوص در کشورهایی مانند ایران ایفا نماید، لزوم و ضرورت توجه به گردشگری پایدار حائز اهمیتفراوان است . منطقه مورد مطالعه در این پژوهش، شهرستان گرمی میباشد که دارای جاذبههای گردشگری طبیعی، فرهنگی و تاریخی ازقبیل منطقه جنگلی اینی و آلایله و چشمهساران متعدد مثل جیین چای، بالهارود و همچنین زیارتگاههای مثل امامزاده محمد بن حنیفهمیباشد. هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی پتانسیل های طبیعی و تاریخی شهرستان گرمی است و برای برنامه ریزی و توسعه آتیگردشگری آن راهکارهایی ارائه گردیده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و پیمایشی بوده و از منابع کتابخانه ای -اسنادی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که منطقه مورد مطالعه قابلیت جذب گردشگری را داراست که لازم است برای پیشبرد اهداف مورد نظر تمهیداتی در این زمینه صورت پذیرد.

لینک کمکی