بيمه محصولات کشاورزي ضرورتي براي توسعه پايدار روستايي (نمونه موردي:روستاهاي شهرستان بوکان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بيمه محصولات کشاورزي ضرورتي براي توسعه پايدار روستايي (نمونه موردي:روستاهاي شهرستان بوکان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

بخش کشاورزی قابلیت های بالایی برای حرکت به طرف توسعه پایدار را دارا است؛ اما این بخش به رغم تماماستعدادها و شایستگی ها زمینه لازم را برای برخورداری از شرایطی که به نحو مطلوب ظرفیت های بالقوهخود را به بالفعل تبدیل کند کسب ننموده است. ریسک بالا، کم بازدهی و دیر بازدهی موجود در بخشکشاورزی در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی، رغبت لازم را برای جلب و جذب سرمایه و برپایی یکبخش اقتصادی شکوفا در برنامه های رشد و توسعه ایجاد نکرده است. تحقق هدف توسعه کشاورزی از حیثافزایش تولید، تأمین امنیت غذایی، رشد صادرات کشاورزی، افزایش درآمد کشاورزان، افزایش بهره ورینیروی کار و عوامل تولید و حرکت به سوی کشاورزی صنعتی مستلزم تحقق پیش شرط اساسی تأمین رشدپایدار سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است. از جمله راه های اصولی برای تأمین این هدف استراتژیک،تقویت بیمه کشاورزی و تنوع بخشی به نظام های مورد عمل موجود در این زمینه است. تأمین نیازهایغذایی در جهان امروز به عنوان یکی از مشکلات اساسی بشر است. اتخاذ سیاست های مطلوب افزایش توانتولید و کاهش ریسک در بخش کشاورزی، از برنامه های دولت ها به منظور نیل به امنیت غذایی به شمار میرود. در این خصوص بیمه محصولات کشاورزی به عنوان سازوکاری مناسب برای کاهش ریسک اقتصادی وارتقاء امنیت غذایی جامعه مطرح است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش بیمه محصولات کشاورزی درتوسعه پایدار روستایی شهرستان بوکان است.روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی وروش گردآوریاطلاعات اسنادی وکتابخانه ای بوده است.

لینک کمکی