تدوين استراتژي توسعه پايدارگردشگري ورزشي به روش آناليز SWOT نمونه موردمطالعه استان اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تدوين استراتژي توسعه پايدارگردشگري ورزشي به روش آناليز SWOT نمونه موردمطالعه استان اردبيل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

دراین مقاله سعی براین است که بابررسی با انجام مطالعات وتحلیل نقاط قوت ، وضعف ها وشناسائی وتحلیل تهدیداتوفرصت های پیش روی گردشگری ورزشی دراستان اردبیل به تبیین استراتژی های لازم پرداخته شود . هدف این مطالعهبررسی مزیت ها ومحدودیت های توسعه گردشگری شهرتوریستی وانتخاب استراتژی مناسب درجهت توسعه وتدوینراهبردهای مناسب باتوانائی هاوقابلیت های منطقه میباشد .لذااین پژوهش براساس مدل ، تحلیل استراتژیک سوات SWOTمی باشد نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده وازنظرروش کتابخانه ای وپیمایشی مبتنی برپرسشنامه می باشد که به بررسی یافتههای مطالعات کتابخانه ای ونتایج یک بررسی میدانی ازطریق توزیع پرسشنامه بین کارشناسان حوزه گردشگری وورزشکارانپرداخته است .جامعه اماری کل ورزشکاران استان اردبیل میباشد برای تعیین حجم نمونه ازفرمول کوکران استفاده شده استکه حجم نمونه اماری برابربا 381 نفرمیباشد . پس ازمشاوره باکارشناسان امرگردشگری وورزشکاران استان اردبیل وطرح فهرستمقدماتی ، فهرست نهائی swot استخراج وبدین ترتیب پرسشنامه درچهاربعد قوت ، ضعف ، فرصت ،تهدید تهیه ودراختیارپرسشگران قرارگرفت . نتایج تحقیق حاکی ازآن است که درنقاط قوت گردشگری ورزشی استان اردبیل مولفهشرایط اقلیمی مناسب درفصل تابستان وزمستان جهت برگزاری اردوهای ورزشی وجودمناطق کوهستانی مستعدجهتبرگزاری اردوهای کوهنوردی با ازبالاترین اهمیت و نبودزیرساخت های استانداردورزشی وعدم وجودتمایل دربخش خصوصیجهت سرمایه گذاری درورزش استان ، ازمهمترین نقاط ضعف منطقه درتوسعه گردشگری ورزشی میباشد . دربخش فرصت ها، مستعد بودن منطقه ازنظرجاذبه های گردشگری طبیعی ، پائین بودن هزینه خدمات واقامتی ، نزدیکی به کوه سبلان وپیستاسکی آلوارس ، به عنوان مهمترین فرصت به شمارمیرود . همچنین نتایج حاصل نشان میدهد که سردی هوادرفصول مختلفسال ، نبوددیدگاه وتفکرحمایتی درصنایع مادرازورزش استان ، وعدم وجود فعالیت های بین بخشی سازمانهای مرتبط باگردشگری ورزشی ، ازمهمترین تهدیدات پیش روی توسعه گردشگری ورزشی استان به شمارمیرود . نتایج حاکی ازان استاستراتژی های )so که گردشگری ورزشی استان اردبیل ازلحاظ موقعیت استراتژیک درماتریس داخلی وخارجی درمنطقهتهاجمی ) قراردارد. که بااستفاده ازروش تحلیل ماتریس 10swot استراتژی مهم وموثردرتوسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل شناسائی وتدوین گردیدند .

لینک کمکی