نقش عوامل جغرافيايي و ژئوپليتيکي در نفوذپذيري و امنيت مرزي شهر مرزي سردشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش عوامل جغرافيايي و ژئوپليتيکي در نفوذپذيري و امنيت مرزي شهر مرزي سردشت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هر دولتی که بخواهد در داخل کشور شرایط و امکانات سازندگی را فراهم کند باید از مرزهای مطمئنی برخوردار باشد، در غیر این صورتمشکلات ناشی از ناامنی که از مرز ریشه میگیرد مانع از هرگونه سازندگی و پویایی در کشور خواهد بود. امنیت داخلی در کشور هنگامی بهنحو مطلوب برقرار می شود که نسبت به مرز اهتمام و توجه کافی معمول شود. برای تأمین امنیت در مرزها عوامل بسیاری دخالت دارند کهدر بین این عوامل، ویژگی های جغرافیایی یکی از تأثیرگذارترین عوامل هستند. با توجه به رابطه متقابل جغرافیا و امنیت و ویژگی هایجغرافیایی و ژئوپلیتیکی شهرستان سردشت، این پژوهش به دنبال بررسی نقش ویژگی های جغرافیایی در نفوذپذیری مرز در منطقه موردمطالعه است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را کلیه فرماندهان ومدیران هنگ مرزی سردشت به تعداد 90 نفر تشکیل می دهند که به صورت تمام شمار انتخاب و پرسشنامه را تکمیل نموده اند. روایی ابزاربا نظر کارشناسان مرزبانی و انتظامی و اساتید جغرافیای طبیعی، سیاسی و انسانی و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ (0/83)، مورد تأیید واقع شده است. داده ها به وسیله نرم افزار Spss و با استفاده از آزمون تی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای عوامل جغرافیای انسانی، ژئوپلیتیکی و عوامل جغرافیای طبیعی با میانگین 3/5، 3/2 و 3/01، به ترتیب اولویت در نفوذپذیری مرز منطقه مورد مطالعه تأثیرگذار هستند.

لینک کمکی