نقش فضاهاي عمومي درپايداري اجتماعي و فرهنگي شهرها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش فضاهاي عمومي درپايداري اجتماعي و فرهنگي شهرها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

ناپایداری اجتماعی، به عنوان مانعی در تحقق سایر ابعاد توسعه پایدار شهری، را میتوان پیامد گسترش بیرویه فضائی شهرها،همراه با فقدان مدیریت مشارکتی و عدم توجه به نیازهای اجتماعی شهروندان تلقی نمود. نمود فضایی بیتوجهی به ابعاد اجتماعیبرنامههای توسعه شهری را میتوان از کمبود فضاهای عمومی مناسب و با هویت و عدم توجه به باززندهسازی فضاهای عمومیموجود شهری تشخیص داد. نبود چنین فضاهایی به مفهوم نادیده گرفتن اهمیت تعامل اجتماعی بعنوان پیش نیاز همگرائی،تشکیل سرمایه های اجتماعی ،حس تعلق به مکان ،مشارکت ونهایتا پایداری اجتماعی به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر در تداومحیات شهر سالم تلقی نمود. چرا که یکی از معیارهای اساسی سنجش حکمروایی مطلوب شهری را می توان خلق و باززنده سازیفضاهای عمومی برای انتشار فرهنگ سالم مشارکتی قلمداد کرد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی سعی گردیدهاست ضمن بیان مفهوم فضای عمومی شهری و ابعاد آن, به نارساییهای مدیریتی این فضاها در شهر پرداخته شود. ضرورت توجهمدیریت شهری به خواستههای اجتماعی شهروندان با خلق و ارتقاء کیفیت چنین فضاهایی احساس می شود. نتایج نشان میدهدکه تداوم فعالیتهای اجتماعی- فرهنگی و مشارکت شهروندان در این فضاها به ایجاد سرمایه های اجتماعی و در نهایت به پایداریاجتماعی در شهر منجر خواهد شد.

لینک کمکی