مقايسه برخي صفات اکوفيزيولوژکي و صفات فيزيولوژيکي گياه گونه macroclada Euphorbia از شش ارتفاع مختلف در استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقايسه برخي صفات اکوفيزيولوژکي و صفات فيزيولوژيکي گياه گونه macroclada Euphorbia از شش ارتفاع مختلف در استان همدان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

گونه گیاه دارویی Euphorbia macroclada متعلق به تیره فرفیون Euphorbiaceae و جنس Euphorbia ا ست که بصورت خودرو در استان همدان رشد می کنند. در طب سنتی خواص متفاوت و زیاد درمانی برای آنها ذکر شده است. با این وجود تاکنون مطالعات کمی روی خصوصیات دقیق فیزیولوژیکی آن انجام شده است. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه شاخص های اکوفیزیولوژیکی و فیزیولوژیکی این گونه در رویشگاه های مختلف انجام شد و برای این منظور گیاهان مورد نظر از شش منطقه مختلف استان همدان( گنج نامه همدان، امامزاده محسن همدان، سد اکباتان همدان، روستای آورزمان ملایر، جاده ملایر اراک، روستای بابا پیر تویسرکان) جمع آوری شدند و میزان رنگیزه های فتوسنتزی، کربوهیدرات های محلول و نامحلول، آنتوسیانین، پروتئین کل و فنل کل اندازه گیری شدند. بعلاوه pH و EC خاک مناطق جمع آوری نمونه ها بررسی شد و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن انجام شد. نتایج نشان داد از نظر صفات فیزیولوژیک فنل کل، پروتئین کل، pHو EC خاک اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد بین رویشگاه های متفاوت گیاهان گونه Euphorbia macroclada وجود داشت. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار فنل کل و پروتئین ها در ارتفاع 1991 و در رویشگاه سد اکباتان وجود داشت. بنابراین این محل به عنوان بهترین محل جمع آوری گونه Euphorbia macroclada برای مصارف دارویی معرفی گردید.

لینک کمکی