مقايسه تاثيرکود زيستي پتاس بارور 2 و کودهاي شيميايي بر عملکرد و رشد شنبليله ( Trigonella foenum-graecum )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقايسه تاثيرکود زيستي پتاس بارور 2 و کودهاي شيميايي بر عملکرد و رشد شنبليله ( Trigonella foenum-graecum ) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش علمي پژوهشي زيست شناسي و علوم باغباني ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

شنبلیله با نام علمی Trigonella foenum-graecum گیاهی علفی و یک ساله و متعلق به تیره بقولات است که از دیرباز به عنوان گیاه دارویی و سبزی مطرح بوده است.به منظور بررسی اثرات کودهای زیستی و شیمیایی برروی برخی از صفات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه شنبلیله آزمایشی به صورت کشت در مزرعه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سه تیمار شامل شاهد (عدم مصرف کود)، کود زیستی پتاس بارور 2(پتا بارور 2) و تغذیه مرسوم (براساس آنالیز خاک) بر روی صفات صفت وزن تر بوته، وزن خشک بوته، تعداد شاخه و ارتفاع بوته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد صفت وزن تر و خشک بوته در تیمار کود کامل در سطح 5 درصد معنی دار بود، طوری که بیشترین وزن تر و وزن خشک بوته مربوط به تیمار کود کامل به ترتیب 116/6 و 16/3 بود و کمترین وزن تر و وزن خشک بوته مربوط به تیمار پتاس بارور 2 به ترتیب 76/3 و 9/66 بود. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که تاثیر تیمارهای کودی انجام شده بر صفت های تعداد شاخه و ارتفاع معنی دار نبوده است.

لینک کمکی