ويژگي هاي موفولوژي روده ي کوچک در طي دوره ي رشد تکاملي در گوسفند نژاد لري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ويژگي هاي موفولوژي روده ي کوچک در طي دوره ي رشد تکاملي در گوسفند نژاد لري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش علمي پژوهشي زيست شناسي و علوم باغباني ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

موضوع مطالعه ی حاضر بررسی ویژگی های مورفولوژی و واکنش پذیری بیان آلفا- اکتین عضله صاف با استفاده از تکنیک و روش ایمونوهیستوشیمی در طی دورهی تکامل روده ها (قسمت ابتدایی) در گوسفند بود. تعداد 8 راس گوسفند براساس فرمول دندانی در دو گروه سنی 9 ماه و 1/5 ساله در کشتار گاه انتخاب شدند. قسمت بالایی روده پس از باز کردن حفره ی شکمی، از شکم خارج گردید و با انتخاب قطعه مورد نظر و تمیز کردن در محلول بافر سالین، در محلول ثبوتی بافر فرمالین مرک خالص 10 درصد به مدت 48 ساعت نگهداری شدند. نمونه ها جهت رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی آماده شده و جهت مشخص نمودن آلفا- اکتین مورد رنگ آمیزی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در هر دو گروه سنی بیان آلفا- اکتین عضله ی صاف قائل مشاهده است. در گروه سنی 9 ماهه شدت بیان آلفا- اکتین عضله ی صاف در لایه ی عضله مخاطی و لایه های عضلات حلقوی داخلی و طولی خارجی خیلی کمتر بود. در گروه سنی 1/5 ساله شدت بیشتری از بیان آلفا- اکتین عضله ی صاف در لایهی عضله مخاطی زیر مخاط و لایه های عضلانی حلقوی داخلی و طولی خارجی مشاهده گردید. دیوارهی رگ های خونی در هر دو گروه سنی شدت برابری از بیان آلفا- اکتین عضله ی صاف در لایه ی عضلانی قایل مشاهده بود.

لینک کمکی