ارائه الگوي افزايش بهره وري پروژه مبتني بر پاداش کاربران ماشين آلات مهندسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارائه الگوي افزايش بهره وري پروژه مبتني بر پاداش کاربران ماشين آلات مهندسي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي تجاري سازي، توسعه ملي و علوم مهندسي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بهره وری، به شدت در ارزش کسب شده پروژه موثر است و وابستگی شدیدی به انگیزه کاربران ماشین آلات دارد. گره زدن بخشی از حق وحقوق کاربران به عملکرد تجهیزاتی که در اختیار دارند، مشارکت نمودن و ذینفع بودن کاربران در سود و زیان، سبب افزایش انگیزه و دقت در مراقبت، مواظبت، نگهداری و جلوگیری از توقف ماشین آلات میگردد که بهره وری را به مراتب افزایش می دهد. این تحقیق با مطالعات کتابخانه ای و حضور در پروژه های مختلف کارگاهی و بهره گیری از تجربیات، آرا و نظرات خبرگان، مهندسان، مدیران،کارشناسان پروژه و کاربران ماشین آلات، انجام شده است. تحقیق حاضر بر اساس هدف، از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی می باشد که ابزار مورد استفاده، پرسشنامه با روایی بالای 90 درصد و آلفای کرونباخ 0/9865 می باشد. هدف از این تحقیق، اصلاح کارکرد کاربران ماشین آلات بدون آسیب به کارکردهای اصلی و اساسی پروژه است. ابتدا عوامل موثر در بهره وری ماشین آلات پروژه مورد بررسی قرار گرفت. سپس به منظور افزایش سرعت پیشرفت پروژه و تطابق کار انجام شده واقعی با میزان پیشبینی شده در برنامه، همچنین جهت اقزایش بهره وری، با توجه به نظام PRP الگویی مبنی بر پاداش کسرکارکرد جهت کاربران ماشین آلات حاصل شد که مورد تائید اکثریت خبرگان قرار گرفت. این الگو در قالب 2 بعد، 4 مولفه و 29 شاخص، حاصل خلاقیت و کار گروهی است که میزان پاداش یا کسرکارکرد کاربران ماشین آلات پروژه را به صورت تابعی از عوامل درنظر می گیرد. این عوامل عبارتند از: نوع دستگاه و مدل آن، عمر دستگاه، میزان تامین منابع، انگیزه کاربر و میزان مشارکت کاربر در نگهداری و نت دستگاه، درآمد حاصل از فعالیت ماشین آلات بر روی یک واحد کار، کارکرد ریالی واقعی و برنامه ای دستگاه. همچنین نتایج حاصل از اجرای آزمایشی این الگو در قسمتهایی از پروژه و تجزیه و تحلیل آن، تاثیر این الگو را در افزایش بهره وری، بهبود عملکرد و اصلاح فرآیند کارکرد کاربران تائید می کند.

لینک کمکی