نقش معماري و عوامل کالبدي محيط آموزشي بر تسهيل يادگيري کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش معماري و عوامل کالبدي محيط آموزشي بر تسهيل يادگيري کودکان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

توجه به ویژگی های روحی و جسمی کودکان و الگوهای رفتاری آن ها در طراحی محیط های آموزشی وعوامل کالبدی موجود، می تواند به یادگیری کودکان و بروز استعدادها و درنهایت به رشد و شکوفایی آنهاکمک کند از این رو، طراحی مدارس با توجه به نیازهای ویژه کودکان بین 12-6 سال، از اهمیتی ویژهبرخوردار است. آنچه که این مقاله به آن پرداخته جنبه های مختلف تاثیر فضاهای آموزشی و عوامل کالبدیاین فضاها بر یادگیری کودکان با رویکرد کیفی و روش توصیفی تحلیلی از طریق بررسی پژوهش های صورتگرفته در این زمینه است. نتیجه حاصل بیان می کند که عوامل سازنده محیط آموزشی بر تسهیل یادگیریکودکان موثر است و این اثر بخشی به گونه ای است که مجموع این عوامل درکنار یکدیگر شرایطی را فراهممیکنند تا دانش آموزان بتوانند راحت تر بر روی مطالب درسی تمرکز کنند و از طرفی شرایط بهتری را نیزبرای معلم به وجود می آورد تا او نیز بتواند مطالب درسی را بهتر به دانش آموزان انتقال دهد؛ از این طریقباعث تسهیل یادگیری برای دانش آموزان می شود.

لینک کمکی