اخلاق توليد بازيهاي رايانهاي براي کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن اخلاق توليد بازيهاي رايانهاي براي کودکان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

بازیهای رایانهای، علاوه بر اثرات مثبت در حوزه یادگیری و قدرت تشخیص، خلاقیت و قدرت حل مسئله، عموماً آسیبهایی را نیز برای کاربران به همراه دارند. بنابراین تولیدکننده بازی رایانهای، اخلاقاً موظف است همه تلاش خود رابرای کاهش این آسیبها به کار گیرد. در این پژوهش، که به روش مطالعه کتابخانهای و استنادی انجام شده است، اولاً انواع آسیبهای معمول که طبق پژوهشهای پیشین برای بازیهای رایانهای برشمرده شده است، در یک دستهبندی جدید منطقی ارائه، و هر نوع آسیب بهاختصار توضیح داده میشود. سپس با رویکرد وظیفهگرایانه اخلاقی و با توجه به نوع آسیبهای مزبور، به اصولی اشاره میگردد که هر تولیدکننده بازی رایانهای برای مقطع سنی کودکان، باید آنها را مد نظر داشته باشد. این ملاحظات اخلاقی به منزله دستاورد پژوهش حاضر، بهاختصار عبارتند از: 1. شناخت آسیبهای مستقیم و مبرا بودن. بازی از آنها، 2. ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از آسیبهای غیرمستقیم، 3. تعیین محدوده سنی برای بازی رایانهای، 4 نظارت بر نحوه استفاده کاربران، و 5. مدتدار بودن بازی.

لینک کمکی