ارزيابي کيفيت محتواي بازيهاي رايانه اي آموزشي موجود براي دوره ي ابتدايي براساس مولفه هاي تعاملي بودن اکتشافي بودن و يادگيري فعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارزيابي کيفيت محتواي بازيهاي رايانه اي آموزشي موجود براي دوره ي ابتدايي براساس مولفه هاي تعاملي بودن اکتشافي بودن و يادگيري فعال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي بازي‌هاي رايانه‌اي؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضرباهدف ارزیابی کیفیت محتوای بازیهای رایانه ای آموزشی وجود دارد برای دوره ابتدایی استدرواقع این پژوهش باین سوال اصلی پاسخ میدهد که ایا محتوای بازیهای رایانه ای اموزشی موجود براساس مولفه های تعاملی بودن اکتشافی بودن و یادگیری فعال طراحی شده اند ؟ روش پژوهش تحلیل محتوا ازنوع کمی بود دراین پژوهش ازبین تمام بازیهای رایانه ای آموزشی موجود درکشور تعدادشش بازی باتوجه به معیارهایی چون به روز بودن بازیهااعتبار شرکت سازنده و متناسب بودن با شرایط اجتماعی باروش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با استفاده ازیک چک لیست محقق ساخته ارزیابی شدند روایی این چک لیست توسط ده نفر ازمتخصصین آموزشی این حوزه مورد تایید قرارگرفت و داده های جمع اوری شده دراین پژوهش با استفاده ازروش انتروپی شانون برای پایایی چک لیست تجزیه و تحلیل شد که درمجموع نتایج نشان داد مولفه ی اکتشافی با میانگین 3/5 و ضریب اهمیت 0/572 با 68/2 درصد بیشترین توجه به اموزش بودن محتوای بازیهای رایانه ای و مولفه ی تعاملی بودن با میانگین 3/323 و ضریب اهمیت 0/108 با 64/4 درصد رتبه دوم و مولفه یادگیری فعال نیز با میانگین 3/1 و ضریب اهمیت 0/078 با 61/6 درصد کمترین توجه به اموزشی بودن محتوای بازی های رایانه ای را داشته است

لینک کمکی