ارزيابي نامنظمي جرمي درارتفاع برعملکرد قاب هاي خمشي بتني متقارن بارويکرد وطراحي براساس عملکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارزيابي نامنظمي جرمي درارتفاع برعملکرد قاب هاي خمشي بتني متقارن بارويکرد وطراحي براساس عملکرد :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

براورد نیاز لرزه ای سازه ها با استفاده از روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی متداول بر این فرض استوار است که پاسخ سازه فقط توسط مود اصلیآن کنترل می شود این فرض برای سازه های نامنظم بدلیل مشارکت مودهای ارتعاشی بالاتر در پاسخ های لرزه ای سازه دارای اعتبار نمی باشد برایرفع این مشکل روش تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال و روش پوش اور توسط محققین ارائه شده است که این روشها اثر مودهای بالاتر در براوردنیازهای لرزه ای سازه ها لحاظ می کنند ساختمانهای نامنظم قسمت اعظمی از ساختمانهای موجود در مناطق شهری را تشکیل می دهند. این نوعنامنظمی ها ممکن است به دلیل مقیدات موجود در معماری، یا نوع کاربری ساختمان و یا دلایل اقتصادی اتفاق بیفتد. ملاحظات خاصی در آیین نامه2800 ایران برای به کاربردن روشهای تحلیل استاتیکی خطی معادل و دینامیکی طیفی ذکر شده است که شامل ضابطه هایی برای کنترل ارتفاع ومحدودیت های نامنظمی در جرم و سختی و . . . می باشند. یکی از متداولترین نامنظمی موجود در سازه های شهری، نامنظمی در جرم ارتفاعی است.در واقع با تغییر ناگهانی در جرم طبقات مجاور، اثر مشارکت مودهای بالاتر افزایش یافته و پاسخ سازه در موارد گوناگون به پریودهای ارتعاشمودهای بالاتر نیز بستگی مییابد. این مسئله، اهمیت نیاز به بررسی بی نظمی جرمی در ارتفاع سازه و تاثیر آن بر پاسخ سازه با استفاده از روش تحلیلاستاتیکی را مشخص می کند. از این رو در پایان نامه حاضر، اثرات نامنظمی جرمی در ارتفاع بر عملکرد لرزهای قاب های خمشی بتنی متقارن مطابقطراحی بر اساس عملکرد مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، ساختمان بتنی دوازده طبقه با نامنظمی جرمی مختلف در طبقات تحتانی،میانی و فوقانی در نظر گرفته شد. سپس سطوح عملکرد ساختمانهای خمشی بتنی متقارن مذکور مطابق با دستورالعمل FEMA مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت منحنی ظرفیت سازه مورد ارزیابی قرار گرفت. لازم به ذکر است برای انجام تحلیل های غیر خطی از نرم افزار PERFORM3Dبهره گرفته شد. همچنین از تحلیل های استاتیکی پوش آور با سه الگوی مثلثی وارونه، یکنواخت و متناسب با نیروهای جانبی در ارزیابی سازه ها استفادهگردید.

لینک کمکی