تتبين مفهوم هوشمندي درکالبدمعماري نوين درواحدهاي مسکوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تتبين مفهوم هوشمندي درکالبدمعماري نوين درواحدهاي مسکوني :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

فناوری نوین در اغلب تخصص هاازجمله هوشمندسازی ساختمان ها اوضاع مناسبی برای دستیابی به پیشرفت و ارتقای کیفیت زندگی بشر مهیا کردهاست سامانه کنترل هوشمند مدیریت ساختمان که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه نیروی انسانی شده و بعلاوه کاهش مصارف انرژی، کاهشهزینه های انرژی، کاهش خطاپذیری و افزایش اثربخشی سیستم را به دنبال دارد .با بکارگیری انواع حسگرها در داخل و خارج ساختمان و بابکارگیری یک سیستم واحد می توان بصورت لحظه ای، کنترل تمامی شرایط آسایشی و امنیتی را در اختیار داشت و از آنها در جهت رسیدن بهشرایط ایده آل استفاده کرد . برای این منظور، نیاز به تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خاص می باشد که با گرد آوری اطلاعات محیطی و انتقالداده ها به سیستم مرکزی، روند کنترل و مدیریت ساختمان اجرا می گردد . در ساختمان های هوشمند با استفاده از سیستم خودکار کنترل روشناییساختمان، کنترل سیستم سرمایش و گرمایش، کنترل دوربین های مدار بسته، کنترل درها، کنترل وضعیت های اضطراری همچون آتش سوزی، زلزلهو بسیاری کنترلهای هوشمند دیگر، مصرف انرژی به نحو چشمگیری کاهش می یابد . ساختمان هوشمند، ساختمانی است که مجهزبه یک زیرساختارارتباطاتی قوی بود که می تواند به صورت مستمر نسبت به وضعیتهای متغیر محیط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد . لذا در اینمقاله سعی بر آن است با تتبین مفهوم هوشمندی در کالبد معماری نوین در واحدهای مسکونی بررسی هر یک از مزیت های این هوشمندسازی درمقایسه با معماری سنتی بپردازیم. پژوهش در نگارش مقاله بصورت توصیفی- تحلیلی بوده و روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و روشمیدانی است و در نهایت از روش پیمایشی و تطبیقی برای بررسی اطلاعات به دست آمده استفاده شده است.نتایج بدست آمده از این پژوهش شناختBMS و مفاهیم هوشمندسازی در ساختمان مسکونی وجود دارد.

لینک کمکی